Borgerforening

Indkaldelse til generalforsamling 2018:

INDKALDELSE_TIL_GENERALFORSAMLING_2018.pdf

Referater:

Referat af bestyrelsesmøde i borgerforeningen d. 26.4.17-1

20170403 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde – redigeret

———–

Tidligere:

Invitation til Borgermøde d. 20. marts kl. 19 – 21 i forsamlingshuset

Formål med Borgermødet er at drøfte udvikling af Voerladegård og byerne omkring og samtidig stifte Voerladegård Borgerforening der kan arbejde for fortsat fremdrift i byerne.

Dagsorden:

 • Velkomst og introduktion til aftenens program
 • Muligheder og udfordringer for byen – dialog og opsætning af ideer på tavler
 • Voerladegård og byrådet – kort indlæg fra Lars Lindencrone
 • Introduktion og stiftelse af Voerladegård Borgerforening, herunder valg til bestyrelsen

Vi har gode erfaringer i Voerladegård med at skabe resultater og fremdrift i byen. Et godt eksempel er vores nye flotte sportshal, som har tilføjet rigtig meget til lokalsamfundet. Hvordan vil vi udvikle lokalområdet frem imod 2030, hvordan gør vi området attraktivt for tilflyttere og hvad er vores næste projekter?

Idéen med Borgermødet er at invitere alle der har lyst til at komme med idéer, holdninger og forslag til hvordan vi kan udvikle vores skønne lille lokalsamfund. Stiftelse af Voerladegård Borgerforening vil sikre fortsat fokus på fremdrift efter Borgermødet.

 

Eksempler på idéer som vi skal have frem på Borgermødet:

 • Hvordan får gang i Blegsø banke 2, hvad skal der til at få folk til at finde byen attraktiv?
 • Hvordan markedsfører vi byen bedre overfor børnefamilier?
 • Har vi brug for andre tilbud i byen? Idrætstilbud, kunsstofbaner, Squash, tennis m.m.
 • Hvordan får vi en cykelsti til Dørup eller måske helt til Skanderborg?
 • Hvordan får vi nogle flere gå ruter i vores dejlige område?
 • Hvordan får vi en tættere tilknytning mellem byerne?
 • Kan vi få flyttet nogle arbejdspladser ud mod os, og hvordan kan vi skabe nogle selv?
 • Er der mulighed og plads for et plejehjem eller ældrecenter?
 • Er der behov for andre tilbud i vores skole for at kunne gøre den endnu mere interessant? Sproglinjer, idrætslinjer, naturlinjer eller måske en efterskole?
 • Er der mulighed for fitnesscenter i byen, og hvordan kan man gøre det?
 • Hvad med planerne fremadrettet for en 3. udstykning?
 • Skal vi arbejde for en frivillig købmandsordning?
 • Kan vi få et spejdercenter?

Så mød op på Borgermødet med dine idéer og gerne forslag til præcisering af ovenstående, så Borgerforeningen kan udarbejde et idekatalog. Idekataloget vil danne grund for en prioritering af ideerne og valg af de projekter som sættes i gang.

Første version af vedtægter for Voerladegård Borgerforening kan ses længere nede på siden.

Sæt kryds i kalenderen, og være en aktiv deltager i at udvikle vores fantastiske lokalområde. Vi vil gerne byde på kaffe og kage, så tilmeld dig på abc@biomar.dk så vi ved hvor mange vi bliver J

Med venlig hilsen

Steen Kjeldsen, Peter Glibstrup, Anders Brandt og Søren Skov Bording

 


 

Udkast af 2016.02.06, til vedtægter for Voerladegård Borgerforening

§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Voerladegård Borgerforening.

Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune

§ 2 – Formål

Foreningens formål er gennem det frivillige foreningsarbejde, at arbejde for byens udvikling og virke for de kulturelle, selskabelige og praktiske interesser i Voerladegård og omegn. (?Foreningen driver og vedligeholder hjemmeside om Voerladegård (www.voerladegaard.dk / www.voerladegaardnet.dk) og udgiver Voers blad til lokalområdet.?)

§ 3 – Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, kasserer, sekretær samt yderligere 1 – 4 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor formand og 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og kasserer og sekretrær samt 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 1. suppleant vælges for et år af gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, den finder nødvendig.

Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 18 år.

Stk. 6. Intet medlem af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens gæld

§ 4 – Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden

§ 5 – Optagelse af medlemmer

Stk. 1. Foreningen er åben for alle interesserede, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2. Medlemskab af foreningen opnås gennem betaling af kontingent, der gælder for et kalenderår ad gangen. Størrelsen af kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Medlemmer er pligtig til at rette sig efter bestyrelsens anvisninger

Stk. 4. Ethvert medlem, der med forsæt har skadet foreningens materiel, eller ejendom er pligtig til at yde foreningen erstatning. Foreningen kan lade skaden udbedre for medlemmets regning.

§ 6 – udmeldelse / udelukkelse af medlemmer

Stk. 1. Medlemmer udmeldes automatisk såfremt medlemsskabet for det pågældende kalenderår ikke betales.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 7 – Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i januar eller februar måned og varsles skriftligt via opslag i Voers blad og på www.voerladegård.dk mindst 8 dage før afholdelsen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før afholdelsen.

Stk. 3. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret.

Stk. 4. På generalforsamlingen træffes alle afgørelser ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 6. Der skal til protokollen tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formanden og sekretæren.

§ 8 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt evt. budget, herunder fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
 6. Valg af bestyrelse og suppleant jf. § 3
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Eventuelt

§ 9 – Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor der udpeges en formand, kassere og sekretær. Konstitueringen føres til protokol og underskrives af formanden go sekretæren.

§ 10 – Bestyrelsesmøder

Beslutninger på bestyrelsesmøderne, som afholdes efter behov, dog minimum 2 gange om året, føres til protokol og underskrives af formanden og sekretæren.

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼-del af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 12 – Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet forelægges på foreningens ordinære generalforsamling til generalforsamlingens godkendelse.

§ 13 – Revision

Stk. 1. Revisorer vælges for en 2-årig periode, hvor 1 revisor vælges i lige år og 1 revisor vælges i ulige år.

Stk. 2. Revisorerne skal hvert år inden afholdelse af generalforsamling gennemgå årsregnskabet. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 – Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling, når de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2/3 stemmeflertal stemmer herfor. Undtaget herfra er § 15 og § 16.

Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægter skal fremgå af dagsordenen.

§ 15 – Køb af salg af ejendom

Køb af salg af ejendom kan finde sted, når de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, i to på hinanden følgende generalforsamlinger, ved 2/3 stemmeflertal stemmer herfor.

§ 16 – Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, i to på hinanden følgende generalforsamlinger, ved simpelt flertal stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning fordeles foreningens formue og materiel i henhold til generalforsamlingens beslutning herom.

 

Se også Kontaktpersoner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *