Borgerforeningen

images
Vedtægter og Referater

Bestyrelsens medlemmer 2024

Referat fra generalforsamling 2024-01-30

Alle andre referater ligger længere nede, efter medlemsvejledning og vedtægter

Medlem: Efter den nye bestyrelse tiltrådte i vinter, har borgerforeningen fået ny MobilePay boks til indbetaling af kontingenter. Så hvis du gerne vil være medlem af foreningen - eller vil forny dit medlemskab - kan du gøre det ved at gå ind på linket herunder og overføre DKK 100,- pr person, du vil tilmelde. Du kan også fra din egen MobilePay indbetale på 6167BG

Har du ikke MobilePay, kan du overføre pengene til konto 2316 4394862237. Ved overførsel, husk at angive dit fulde navn og emailadresse.

https://products.mobilepay.dk/box/pay-in?id=d1043d9d-ac72-4c85-93c3-b8d80c4e17da&phone=6167BG

Foreningens vedtægter:

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Voerladegård Borgerforening.
Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune
§ 2 – Formål
Foreningens formål er gennem det frivillige foreningsarbejde, at arbejde for byens udvikling og virke for de kulturelle, selskabelige og praktiske interesser i Voerladegård og omegn. (?Foreningen driver og vedligeholder hjemmeside om Voerladegård (www.voerladegaard.dk / www.voerladegaardnet.dk) og udgiver Voers blad til lokalområdet.?)
§ 3 – Foreningens ledelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, kasserer, sekretær samt yderligere 1 – 4 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor formand og 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og kasserer og sekretrær samt 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 1. suppleant vælges for et år af gangen.
Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, den finder nødvendig.
Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 18 år.
Stk. 6. Intet medlem af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens gæld
§ 4 – Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden
§ 5 – Optagelse af medlemmer
Stk. 1. Foreningen er åben for alle interesserede, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 2. Medlemskab af foreningen opnås gennem betaling af kontingent, der gælder for et kalenderår ad gangen. Størrelsen af kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
Stk. 3. Medlemmer er pligtig til at rette sig efter bestyrelsens anvisninger
Stk. 4. Ethvert medlem, der med forsæt har skadet foreningens materiel, eller ejendom er pligtig til at yde foreningen erstatning. Foreningen kan lade skaden udbedre for medlemmets regning.
§ 6 – udmeldelse / udelukkelse af medlemmer
Stk. 1. Medlemmer udmeldes automatisk såfremt medlemsskabet for det pågældende kalenderår ikke betales.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 7 – Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i januar eller februar måned og varsles skriftligt via opslag i Voers blad og på www.voerladegård.dk mindst 8 dage før afholdelsen.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før afholdelsen.
Stk. 3. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret.
Stk. 4. På generalforsamlingen træffes alle afgørelser ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 6. Der skal til protokollen tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formanden og sekretæren.
§ 8 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
   Valg af dirigent
   Formandens beretning
   Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt evt. budget, herunder fastsættelse af kontingent
   Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen
   Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
   Valg af bestyrelse og suppleant jf. § 3
   Valg af 2 revisorer
   Eventuelt
§ 9 – Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor der udpeges en formand, kassere og sekretær. Konstitueringen føres til protokol og underskrives af formanden go sekretæren.
§ 10 – Bestyrelsesmøder
Beslutninger på bestyrelsesmøderne, som afholdes efter behov, dog minimum 2 gange om året, føres til protokol og underskrives af formanden og sekretæren.
§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼-del af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§ 12 – Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskabet forelægges på foreningens ordinære generalforsamling til generalforsamlingens godkendelse.
§ 13 – Revision
Stk. 1. Revisorer vælges for en 2-årig periode, hvor 1 revisor vælges i lige år og 1 revisor vælges i ulige år.
Stk. 2. Revisorerne skal hvert år inden afholdelse af generalforsamling gennemgå årsregnskabet. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14 – Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling, når de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2/3 stemmeflertal stemmer herfor. Undtaget herfra er § 15 og § 16.
Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægter skal fremgå af dagsordenen.
§ 15 – Køb af salg af ejendom
Køb af salg af ejendom kan finde sted, når de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, i to på hinanden følgende generalforsamlinger, ved 2/3 stemmeflertal stemmer herfor.
§ 16 – Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, i to på hinanden følgende generalforsamlinger, ved simpelt flertal stemmer herfor.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning fordeles foreningens formue og materiel i henhold til generalforsamlingens beslutning herom.

Referater

2024-referat 07052024 2024.05.07 referat

2024-dialogmødereferat 2024.04.22 dialog

2024-referat 07032024 2024.03.07 referat

2024-referat 11012024 2024.01.11 referat

2023-referat 21112023 2023.11.21 referat

2023-referat 12102023 2023.10.12 referat

2023-referat 28082023 2023.08.28 referat

2023-referat 12042023 https://www.voerladegaard.dk/wp-content/uploads/2023/06/ref.12042023.pdf

2023-referat 09032023 https://www.voerladegaard.dk/wp-content/uploads/2023/06/ref.09032023.pdf

2023-referat 06022023 https://www.voerladegaard.dk/wp-content/uploads/2023/06/ref.06022023.pdf

2023 Bestyrelsens medlemmer 2023

2023 Referat fra ekstra generalforsamling 2023-04-12

2023 Referat fra generalforsamling 2023-01-25

2022-referat-generalforsamling-2022-03-07

Referat af Voerladegård og omegns Generalforsamling 2019

Referat af Voerladegård og omegns Generalforsamling 2018

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 2017

MOSSØ
- når naturen er smukkest
En HEL hal resultatet af aktivt sammenhold
AKTIVT LIV MTB OG
CYKELKLUB

Voerfest 2024, 7.-8. juni

Voers Blad juni 2024

Borgermøde om fælles varme 22. maj kl.19 i Voers Hus

Nyt om kollektiv transport fra januar 2024

SKRIV DIG OP TIL VORES MAILING-LISTE

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.